Belangrijk wetenschappelijk rapport over impact vogelsoorten versus jacht en vergassing van kwetsbare soorten

11 juni 2024

Onlangs heeft SOVON een wetenschappelijk rapport gepubliceerd waarin zij voor 100 vogelsoorten hebben gekeken welke gevolgen optredende vogelgriepsterfte kan hebben voor de landelijke staat van instandhouding van deze soorten. Informatie hierover kan helpen bij het ontwikkelen van maatregelen om de impact van vogelgriep op vogelsoorten te beperken. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de waakzaamheid en nemen van aanvullende beschermingsmaatregelen, vooral in die gebieden waar de meest kwetsbare soorten voorkomen.

Zodoende wordt zichtbaar gemaakt welke soorten in de gevarenzone dreigen te komen als ze slachtoffer worden van een vogelgriep sterftegolf. Op deze lijst staan o.a. kokmeeuw en Zilvermeeuw als ‘zeer kwetsbaar’ die zich reeds in een zeer ongunstige staat van instandhouding bevinden en voor wie vogelgriep een extra bedreiging vormen. Daarnaast staan o.a. de wilde eend, roek en diverse soorten ganzen aangemerkt als ‘kwetsbaar’ of ‘zeer kwetsbaar’.

Conclusie van het rapport is: “De in dit rapport aangebrachte duiding van de kwets­baarheid van vogelsoorten voor HPAI kan helpen bij het prioriteren van maatregelen gericht op de be­scherming van soorten. Daarbij kan gedacht worden aan monitoring van kolonies van de meest kwetsbare soorten (bijvoorbeeld door gebruik te maken van mo­derne technologie), het tijdig opruimen van met HPAI besmette vogelkadavers en het meewegen van HPAI als nieuwe bedreiging bij op te stellen beheer en beleid.”

Hoe groot is onze verbazing dan ook dat hier in de praktijk geen rekening mee gehouden wordt? Roeken worden afgeschoten terwijl die beschermd zijn en onlangs zijn er 400 ganzen in het broedseizoen vergast door de Faunabeheereenheid Noord-Holland. En in Zeeland heeft Gedeputeerde Staten ook toestemming gegeven om massaal ganzen in het broedseizoen te vergassen ‘omdat ze schadelijk zijn’ .Dit zijn nog slechts enkele voorbeelden. De wilde eend staat nog steeds op de wildlijst om vrij bejaagd te worden. We hebben hiervoor input geleverd aan de Tweede Kamer die donderdag 13-6 in debat gaat hierover met de minister. Lees hier het hele rapport: Hoogpathogene aviaire influenza als bedreiging voor vogelpopulaties in Nederland | Sovon Vogelonderzoek.

 

 

-