Dierenwelzijn

Wanneer aan verschillende mensen wordt gevraagd wat dierenwelzijn precies is, zullen hier verschillende antwoorden uit voort vloeien. Toch staan hier vaak drie aspecten centraal; gezondheid (de lichamelijke/ fysieke gesteldheid van een dier), gevoel en gedrag. Samengevat als de 3 G's. De drie aspecten overlappen elkaar en zijn met elkaar verbonden, samen zorgen zij namelijk voor een bepaalde kwaliteit van leven. Dierenwelzijn omvat daarom zowel mentale gezondheid (hoe voelt een dier zich en hoe gedraagt deze zich) als fysieke gezondheid.

Het dierenwelzijn laat helaas nog te wensen over, óók in Nederland. Stichting DierenLot trekt zich het lot van deze dieren erg aan. Vele dieren leiden namelijk een buitengewoon beroerd bestaan. Ze worden opgesloten in veel te kleine hokken, soms ernstig mishandeld, of zonder pardon op straat gezet en aan hun lot overgelaten. Eenzaam moeten ze dan op zoek naar wat voedsel en een veilige plek om te schuilen. Wij hebben u nodig om samen het dierenwelzijn in heel Nederland te verbeteren.

Regels voor houden van dieren

Aan de hand van 'De Vijf Vrijheden', samengesteld door de Britse Farm Animal Welfare Council, zijn er voorwaarden vastgesteld onder wie dieren gehouden zouden mogen worden. Deze luiden als volgt:

  1. Dieren zijn vrij van pijn, verwonding en ziekte. Er dient sprake te zijn van preventie, een snelle diagnose en behandeling.
  2. Dieren zijn vrij van dorst en/of honger. Er dient gemakkelijk toegang te zijn tot vers water en voedsel.
  3. Dieren zijn vrij van ongemak. Een geschikte leefomgeving/ comfortabele rustplaats inclusief onderdak is hierin vereist.
  4. Dieren zijn vrij van angst en stress. Er dient sprake te zijn van zorg en behandelingen om mentaal lijden te voorkomen.
  5. Dieren zijn vrij 'normaal' gedrag te vertonen. Er dient sprake te zijn van voldoende leefruimte, goede voorzieningen en gezelschap in soortgenoten.

De vijf vrijheden zijn al lange tijd leidend in het dierenwelzijnsbeleid, ook geven zij richting in het denken over dierenwelzijn. In Nederland zijn de regels rond het houden van dieren verwerkt in de 'Wet Dieren' (de welzijnswet voor dieren). In deze wet worden ook bepaalde diersoorten beschermd die niet (mogen) worden gehouden.

In de Wet Dieren staat de waarde van het desbetreffende dier centraal, hier zijn ook bovenstaande vrijheden in opgenomen. De Wet Dieren is een kaderwet en stelt daarom zelf slechts een beperkt aantal regels. De belangrijkste zaken rondom dieren worden opgenomen in onderliggende besluiten en regelingen.

In het Besluit Houders Van Dieren (valt onder de Wet Dieren) staan alle algemene voorwaarden voor het houden en verzorgen van dieren, met een specifiek segment voor productiedieren. Het besluit bevat daarom ook regels voor commerciële verkoop, opvang en het fokken van huisdieren. Zo staat hier onder andere in besloten dat het fokken van dieren met een ernstige medische afwijking is verboden, dit geldt voor alle hobby of gezelschapsdieren waaronder zoogdieren, vogels, vissen, reptielen of amfibieën.

Deze regeling omtrent het bedrijfsmatig omgaan met dieren wordt opgenomen in de Wet Dieren onder artikel 3.11 Vakbekwaamheid. De beheerder dient een erkend bewijs van vakbekwaamheid te kunnen tonen voor de dieren waar hij/zij mee werkt.

Onder het Besluit Houders Van Dieren vallen ook minimum leeftijden voor het scheiden van dieren. Zo staat vastgesteld dat een dier niet te jong mag worden gescheiden van diens ouders, dit kan namelijk de gezondheid en het welzijn van het dier schaden. Speciaal voor honden, katten, konijnen, papegaaiachtige, varkens en een aantal soorten apen zijn er vaste leeftijden gesteld, dit omdat de leeftijden van juist deze diersoorten een belangrijke rol spelen in hun welzijn.

Tegelijkertijd met het Besluit Houders Van Dieren, is ook het Besluit Diergeneeskunde (2014) in werking getreden. In dit besluit is onder meer vastgesteld welke lichamelijke ingrepen en/of diergeneeskundige handelingen zijn toegestaan. Een voorbeeld van een toegestane handeling voor dierenartsen is bijvoorbeeld het chippen van honden. In Nederland bestaat zelfs een chip- en registratieverplichting voor honden, wat betekent dat het verplicht is als eigenaar van een pup of hond om deze te chippen en registreren bij een daarvoor aangewezen databank. Deze plicht geldt tevens voor de houders van paarden en paardachtigen (zoals ezels en kruisingen van ezels en paarden).

De waarde van dieren

In verschillende culturen zijn we ons meer en meer gaan realiseren dat een (huis)dier niet alleen gebruikerswaarde heeft, maar ook een eigen waarde afgezien van het mogelijk nut van een mens. Dit besef is in vele landen vertaald naar beleid, zoals wij in Nederland de Wet Dieren hebben. In deze wet is de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren opgenomen, wat betekent dat het belang van het dier inzichtelijk wordt gemaakt en wordt afgewogen tegen andere relevante belangen.

Het begrip van een dier zijn intrinsieke waarde wordt op twee manieren onderbouwd:

  1. Een dier verdient respect omdat het bepaalde denkvermogens heeft, zoals bewustzijn of leervermogen, of doelgericht gedrag, zoals te vergelijken te mensen.
  2. Veel dieren hebben ook een vergelijkbaar centraal zenuwstelsel zoals dat van de mens. Dieren kunnen met die reden op vergelijkbare manieren pijn ervaren. Wat betekent dat wanneer dieren lijden kunnen ervaren zoals mensen dat kunnen, wij dat moeten zien te vermijden zoals wij dat ook bij mensen doen.

Het behoud van integriteit is hier dus een belangrijke factor. Integriteit verwijst hier naar het zelfstandig functioneren van een dier, ook wel de eigenheid van een dier. Het begrip staat daarom los van de vraag of dat de gezondheid of het welzijn van het dier in geding is, het gaat om het respect naar de integriteit van het dier. Laten we het dier leven in een omgeving waarin deze normaal kan functioneren? Is deze omgeving in overeenstemming met het dier zijn natuur? Wanneer we dieren aan de omgeving aanpassen en daarmee afstemmen aan onze wensen in plaats van die van het dier, dan schenden we in feite de integriteit van het dier.

Het welzijn van dieren

Om het welzijn van dieren te kunnen meten of beoordelen, wordt er gekeken naar het dier zelf en diens leefomgeving. Gedrag en gezondheid zijn de belangrijkste indicatoren over het welzijn van een dier. Voorbeelden hiervan zijn: fysiologische kenmerken (hartslag, bloeddruk), het wel of niet kunnen uitvoeren van natuurlijk gedrag (commando's opvolgen, instincten/stereotiep gedrag), positieve en negatieve emoties of signalen van ziekte.

In Nederland bestaan er verschillende opvattingen over hoe het hier gesteld is met het dierenwelzijn, waarvan meer dan de helft negatief. De voornaamste redenen hiervoor zijn de feiten uit de bio-industrie (intensieve veehouderij). De situatie hierin wordt omschreven als uiterst zorgelijk, de dieren hebben onvoldoende ruimte/ voorzieningen en lijden aan verwondingen van verdrukking en chronische stress. Het vervoer van vee naar slachthuizen is daarnaast een grote bron van zorg (veetransporten). De omstandigheden waarin het vee wordt vervoerd zijn wreed en onhygiënisch.

De verzorging van huisdieren in Nederland laat helaas tevens te wensen over. Verwaarlozing en vereenzaming stijgen, met name wanneer de vakantie begint. Nationale opvangcentra en asielen raken sneller vol dan leeg. Ook komt het onderwerp van dierenmishandeling steeds meer ter sprake. De aanschaf van een huisdier wordt steeds meer ondoordacht, denk aan honden die te weinig buiten komen, konijnen kooitjes die niet worden schoongemaakt en katten die vereenzamen in een flat.

Verbeter het dierenwelzijn in Nederland!

Stichting DierenLot zet zich samen met andere dierenhulporganisaties in tegen dierenleed in Nederland. Dit kunnen wij helaas niet zonder hulp. Stichting DierenLot is voor haar werk volledig afhankelijk van de bijdragen van particulieren en bedrijven. Met uw steun voor dierenwelzijn kunnen wij lokale en regionale, kleine en middelgrote dierenorganisaties steunen die zich dagelijks inzetten voor het dierenwelzijn in Nederland. Want juist deze fantastische organisaties hebben het verreweg het lastigst met het financieren van hun hulp.

Met een donatie aan Stichting DierenLot, steunt u meer dan 200 dierenhulporganisaties door heel Nederland. Denk hierbij aan verschillende opvangcentra, dierenasiels, dierenambulances en andere organisaties die zich dagelijks inzetten voor dieren in nood. Help mee en word donateur. Zo kunnen wij dieren in nood opvangen, beschermen of een betere toekomst geven.

Als donateur in de strijd voor het bevorderen van het dierenwelzijn. Help dieren met uw nalatenschap of koop een lot bij de Support Actie voor Stichting DierenLot! U ondersteunt dan samen met Stichting DierenLot allerlei dierenorganisaties die zich met hart en ziel inzetten voor het dierenwelzijn in Nederland. 

Steun Stichting DierenLot

Neem nu contact op met Stichting DierenLot of doneer direct voor een bijdrage aan het verbeteren van het dierenwelzijn! U kunt het verschil maken!

JA, ik help dieren in nood!Doneer nu