Vogelgriep in Nederland

Er heerst weer volop vogelgriep en daarbij is veel aandacht voor de pluimveehouderijen maar gelukkig  lijkt er nu ook aandacht te zijn voor de wilde vogels die hiervan de dupe zijn. De vogelopvangcentra en dierenambulances zijn er hartstikke druk mee. En helaas dragen zij ook de meeste kosten om vogelgriepslachtoffers te helpen, denk daarbij aan dierenartskosten voor euthanasie, hoge brandstofkosten en dure beschermingsmiddelen. 

Hoe groot is het probleem?

Nu weten we via o.a. de vogelsterftekaart wel een beetje waar besmette wilde vogels zijn gevonden, maar het probleem om goed inzichtelijk te maken hoe erg de situatie is, is echter het volgende:

  • Niet alle gevallen worden gevonden (logisch, omdat vaak alleen reactief wordt gehandeld als het gaat om vogelgriep, terreinbeheerders laten veel karkassen liggen en er wordt bijvoorbeeld alleen langs wandelpaden dieren geraapt)
  • Niet alle gevonden gevallen worden herkend (vaak door onwetendheid m.b.t. de signalen van vogelgriep), dit geldt voor zowel dode als levende dieren
  • Herkende gevallen worden niet altijd gemeld bij de NVWA (deels door onwetendheid, deels doordat het soms om een enkel geval gaat of omdat men geen slapende honden wil wakker maken)
  • Niet alle gevallen worden ingestuurd voor onderzoek bij het DWHC (vanwege kosten en soms hoge aantallen op 1 locatie, zoals in Noord-Oost Friesland waar naar schatting in de afgelopen herfst/winter zo’n 10.000 vogels werden aangetroffen die geveld waren door vogelgriep)
  • De terugkoppeling naar belanghebbenden of een ingezonden dier wel of geen vogelgriep heeft verloopt ook niet altijd soepel (soms horen vogelopvangcentra/dierenambulances niets terug)
  • Levende slachtoffers overleven vogelgriep ook vaak (naar schatting zo’n 50% voor bepaalde vogels, zoals zwanen, eenden, volgens de wetenschappers).

Wij kunnen ons voorstellen dat de NVWA, maar ook wetenschappers, landelijke overheid, gemeenten, provincies en dierenhulpverleners graag willen weten hoe groot het probleem nu daadwerkelijk is, ook in relatie tot voorgaande jaren. Daarom: blijf vooral melden!

Overigens zijn terreinbeheerders verplicht om conform de nieuwe Europese wetgeving diergezondheid die 21 april 2021 is ingegaan alle kadavers van wilde vogels waarvan vermoed wordt dat zij besmet zijn met vogelgriep te verwijderen (Verordening (EG) nr. 1069/2009.)

Politiek

Gelukkig zijn er na onze uitvoerige lobby steeds meer politici die vogelgriep onder de aandacht brengen. Daar zijn we heel blij mee, Zo is er op 24 februari een debat over zoönosen in de Tweede Kamer. PvdD en D'66 hebben verzocht om voorafgaand aan dit debat een hoorzitting te organiseren met wetenschappers. PvdD heeft daarnaast Kamervragen gesteld aan minister Kuipers van VWS in relatie tot gevaar voor mensen en is met meerderheid van stemmen de motie aangenomen om natuurdieren te onderzoeken op Vogelgriep.
Deze week zijn er ook Kamervragen gesteld aan minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof over het tekort aan steun voor dierenhulporganisaties

Goed om te weten tot slot:  het ministerie is bezig met een concept beleidsdraaiboek voor de omgang met vogelgriep bij wilde vogels. Dat gaat hopelijk naast onze handvatten meer duidelijkheid geven voor vogelopvangcentra en dierenambulances. Verder wordt ook de vaccinatiemogelijkheid onderzocht. Dat zou ook een optie kunnen zijn om de vogels die in de opvang verblijven te beschermen.

Vragen? Neem dan contact op met Daniëlla van Gennep: 06 15 117 514.

Deel dit artikel met anderen: