Informatie en bronnen over bijtincidenten door honden gebundeld

Regelmatig verschijnen er berichten in de media over bijtincidenten door honden. In een dossier van het Dierenwelzijnsweb wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die de landelijke overheid en gemeenten (kunnen) treffen in geval van een bijtincident en het voorkomen daarvan. Handelingsperspectief van gemeenten wordt geschetst aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden van maatregelen.

Ook wordt ingegaan op de achtergrond van bijtincidenten en gedragstesten, en wat er gebeurt met honden die in opslag of opvang terecht komen. Naast het geven van handvatten en inspiratie, bundelt het dossier per onderdeel de belangrijkste publicaties en links.

Om het dossier volledig en up-to-date te houden voor dit onderwerp, nodigen we je graag uit om aanvullende informatie en/of nieuwe bronnen naar de redactie te sturen.

Wet- en regelgeving

Naar schatting worden er per jaar 150.000 personen in Nederland door honden gebeten. Twee derde van deze bijtincidenten doet zich voor in de privé sfeer, een derde in de openbare ruimte. Er zijn diverse wetten die mogelijkheden geven om strafrechtelijk in te grijpen bij gevaarlijke situaties met honden. Gemeenten kunnen in een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels vastleggen met betrekking tot het houden van honden in de openbare ruimte. Als er sprake is van aantasting van de openbare orde en veiligheid, kan een gemeente maatregelen opleggen (bestuursrechtelijke procedure).

Handelingsperspectief

Belangrijk is preventief ingrijpen, dus vóórdat een bijtincident aan de orde is. Diverse gemeenten hebben of werken aan een beleid voor bijtincidenten door honden. Het dossier geeft een overzicht van maatregelen voor gemeenten om bijtincidenten te voorkomen en tegen te gaan. Zo'n maatregel is bijvoorbeeld om voordat incidenten plaatsvinden meldingen aan te nemen van buurtbewoners die zich ongerust maken en samen met getrainde toezichthouders (BOA’s) gericht oplossingen zoeken per casus. Diverse gemeenten hebben een lokaal en anoniem meldpunt voor registratie van gevaarlijk gedrag van honden of hinderlijk gedrag van hondenbezitters. In een bijtprotocol, verankerd in de APV, kan staan wat hondeneigenaren en slachtoffers kunnen doen na een bijtincident.

Bijtincidenten en gedragstesten

Een bijtincident is geen enkelvoudig incident, waarbij alleen naar de bijtende hond moet worden gekeken wanneer het om maatregelen gaat. Het is de combinatie van hond, de houder en omgeving die tot een incident leidt. Bij het testen van honden kunnen verschillende gedragstesten gebruikt worden, afhankelijk van het doel en de instantie die de test laat doen. Voor honden in opslag en opvang is er ook het gedrags-/welzijnsassessment per individuele hond, wat al dan niet in combinatie met een gedragstest, meer zegt over de kans op bijten, dan wanneer alleen een gedragstest wordt uitgevoerd.

Bron: Dierenwelzijnsweb.nl

Het dossier is in samenwerking met Stichting DierenLot tot stand gekomen.

Naar dossier

 

-